ယွၼ်းသင်ႇသ၊ဝ်တႆး

ယွၼ်းသင်ႇသ၊ဝ်တႆး

所属歌手:ၸၢႆးၽွမ်ႉသႅင်မိူင်း

所属类型:TaiLong တႆးလူင 所属风格:Taiၵႂၢမ်းတႆး

发行时间:未知

唱片公司:未知

热门专辑

Powered by JYmusic