ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း & ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း- 全部专辑


ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း & ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း & ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

发行时间:2018-11 唱片公司:暂无

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ... 详细


共1张专辑

    简介: [font=宋体]“[/font][font=YunghkioSans][size=11.0pt]ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ[/font][/size][font=宋体]”[/font] [font=YunghkioSans][size=11.0pt]ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ [/font][/size]5 [font=YunghkioSans][size=11.0pt]ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း [/font][/size]13 [font=YunghkioSans][size=11.0pt]ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ(တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် [/font][/size][font=宋体]–[/font][font=YunghkioSans][size=11.0pt]ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈမၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။[/font][/size]

    Powered by JYmusic